Akuzativ u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Jasno objašnjeno/ Der Akkusativ

U ovoj lekciji ćete saznati sve o akuzativu u nemačkom jeziku, šta je akuzativ, kako se upotrebljava i deklinira.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je akuzativ u nemačkom jeziku?
Deklinacija
Sitnice koje olakšavaju učenje
Akuzativ i Nominativ sličnosti i razlike
Objekat u akuzativu
Predlozi sa akuzativom
Članovi i pridevi u akuzativu
Zamenice u akuzativu

 

Šta je akuzativ u nemačkom jeziku?

Akuzativ je jedan od četiri nemačka padeža.
Još se naziva i direktni objekat.
Direktni objekat je objekat nad kojim se vrši radnja glagola.
Tranzitivni glagoli zahtjevaju objekat u akuzativu.
Pitanja koja postavljamo za akuzativ su : Wen?  ili  Was?
Sa Wen se postavlja pitanje za živa bića, a sa Was za stvari.

Primeri:
Ich lese einen Text.   
Was liest er? – Einen Text.
Er fotografiert seine Kinder.
Wen fotografiert er? – Seine Kinder.

Neki glagoli zahtevaju samo objekat u akuzativu, kao što su glagoli haben, fotografieren, sehen, … Ali postoje i glagoli koji zahtevaju istovremeno objekat u dativu i objekat u akuzativu.

Na primer:
Ich brauche ein Buch.
Ich habe einen Bruder.
Sie fotografiert ihn.
Ich gebe ihm ein Buch.
Er zeigt uns die Stadt.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Deklinacija – Šta je važno da znate

U tabeli možete videti imenice u akuzativu.

određeni članneodređeni član
muški rod den Manneinen Mann
ženski roddie Fraueine Frau
srednji roddas Kindein Kind
množinadie Männer
die Frauen
die Kinder
Männer
Frauen
Kinder

Sitnice koje olakšavaju učenje

Neodređeni član, prisvojne zamenice i negacija kein imaju isti nastavak u akuzativu kao i određeni član.

einen alten Bild
keinen neuen Film
meinen lieben Tante

Pridevi u akuzativu iza određenog i neodređenog člana dobijaju nastavak –(e)n.

den schönen alten Bild
den neuen Film

Ukoliko ispred prideva ne stoji nikakav član, onda pridev poprima nastavak određenog člana u akuzativu.

seinen Vater
kalten Suppe

Akuzativ i Nominativ sličnosti i razlike

Na samom početku učenja nemačkog jezika, uvek se skreće pažnja učenicima i pravi usporedba između akuzativa i nominativa. A to je zato jer su osim u akuzativu muškog roda potpuno isti. To vam pri učenju može mnogo pomoći da lakše usvojite sve te silne nastavke, kako se to čini u početku.

MUŠKI RODSREDNJI RODŽENSKI RODMNOŽINA
NOMINATIVder Manndas Kinddie Fraudie Menschen
AKUZATIVden Manndas Kinddie Fraudie Menschen

Objekat u akuzativu

Glagol je taj koji određuje padež. Od njega, to jest, njegove valentnosti zavisi koliko će obaveznih dopuna imati rečenica. Tako u zavisnosti od glagola javlja se:

objekat u akuzativu ali u rečenici može da bude i više objekata, kao što su:
objekat u dativu
objekat u genitivu
predloški objekat
zamenički prilog

Takođe se ovde može svrstati i :
infinitiv, kao dopuna modalnih i sličnih glagola, kao na primer: gehen , bleiben, lernen
infinitiva sa zu i  objekatske rečenice.

Direktni objekat je deo rečenice kojim upravlja prelazni glagol. Nije obavezan, to jest može biti zamenjen sa predlogom koji zahteva nominativ, dativ ili genitiv.

Nad direktnim objektom se vrši radnja, zato i postavljamo pitanja sa KOGA? ili ŠTA? (WEN? ili WAS?)
Er schreibt einen Brief. Was schreibt er?  – Einen Brief.
Sie trifft ihren Freund. Wen trifft sie? – Ihren Freund.

Sa upitnom reči wen/ koga  postavljamo pitanje za živo biće.
Sa upitnom reči was/ šta  postavljamo pitanje za stvari.

Predlozi sa akuzativom

Predlozi sa akuzativom su: um, durch, ohne, bis, für i  gegen.

Kad glagol stoji sa predlogom, onda ne odredjuje glagol padež već predlog.
Na primer:
Sie ist ohne ihren Freund ins Kino gegangen.
Ich schäme mich für dich.
Er beneidet sie um ihren Erfolg.

Članovi i pridevi u akuzativu

određeni članneodređeni clan,
prisvojna zamenica
bez člana
muški rodden jungen Manneinen jungen Mannjungen Mann
ženski roddie schöne Fraueine schöne Frauschöne Frau
srednji roddas kleine Kindein kleines Kind kleines Kind
množinadie jungen Männer
die schönen Frauen
die kleinen Kinder
ihre jungen Männer
ihre schönen Frauen
ihre kleinen Kinder
junge Männer
schöne Frauen
kleine Kinder

Zamenice u akuzativu

Pogledaj još:

Padeži u nemačkom jeziku
Nominativ
Genitiv
Dativ

Dopune/ Objekati  u nemačkom jeziku
Dopuna/ Objekat u Dativu
Dopuna/ Objekat u Akuzativu
Dopuna/ Objekat u Genitivu
Valentnost glagola
Deklinacija prideva
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa dativom i akuzativom