Konjunktiv I u nemačkom jeziku – Kad se upotreljava i kako se gradi

U ovoj lekciji saznaćete sve o konjunktivu I u nemačkom jeziku, kad i kako se upotrebljava, kako se gradi I kako se prevodi na naš jezik.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je konjunktiv ?
Konjunktiv I
Kako se gradi Konjuktiv I ?
Kad se Konjunktiv I upotrebljava?
Kako se gradi Konjunktiv I za prošlo vreme?
Razlika između perfekta indikativa i konjuktiva I za prošlo vreme

Šta je konjunktiv ?

Konjunktiv ne postoji u našem jeziku. Pomoću njega se u nemačkom jeziku izražavaju pretpostavke, nagađanja,  želje, mogućnosti, uslovi, sumnje, neverica i nestvarne okolnosti.
On se koristi i kad govornik prenosi tuđe reči, isto tako, kad želi da se ogradi od izjave koju samo prenosi.

Postoje dva oblika konjunktiva:
Konjunktiv I
Konjunktiv II

Konjunktiv I

Konjuktiv I ili još konjuktiv prezenta izražava želju, zabranu, savet i uopšte radju koja se može ostvariti. On se takođe koristi u rečenicama u kojima govornik prepričava nečiji tuđi iskaz, to jest u indirektnom govoru.

Es lebe unsere Jugend – Živela naša omladina!
Möge sie das nie vergessen! – Neka to nikad ne zaboravi!
Er komme sofort! – Neka odmah dodje

Kako se gradi Konjuktiv I ?

Konjunktiv I se gradi tako što na glagolsku osnovu dodate nastavke : – e, – est, – e , -en, – et, -en:

Za sein je uobičajeno koristiti konjuktiv I u svim oblicima. Sa mnogim glagolima, međutim, često koristite samo 3. lice jednine (er, sie, es).  A da biste to uradili, jednostavno uklonite nastavak –n  u infinitivu glagola, i dobijete 3. lice jednine.

kommen: Er sagt, er komme heute um 5 Uhr.
laufen: Sie meint, sie laufe  heute Nachmittag.

Konjunktiv I se može koristiti u sledećim vremenima: Prezent, PerfektFutur I  i  Futur II.

Kad se Konjunktiv I upotrebljava?

Konjuktiv I

se uglavnom upotrebljava u indirektnom govoru. Kad želite da prepričate nečiju izjavu, na mora baš da bude od reči do reči.

Direktni govor: Aleks: „Ich spreche drei Sprachen.
Indirektni govor: Aleks sagt, er spreche drei Sprachen.

Takođe se upotrebljava i u nekim frazama.
Na primer:

Hoch lebe das Brautpaar.
Es lebe der König!
Lang lebe der König!

Ako se konjuktiv I i indikativ prezenta (oblik glagola u sadašnjem vremenu) razlikuju malo ili uopšte ne razlikuju, koristimo konjunktiv II. Jer kommen u 1. licu jednine glasi: käme. Ovo je često slučaj za 1. lice , 2. lice i 3. lice množine.

Evo primera sa glagolom kommen:

Obratite pažnju u tabeli na crvenu boju, glagol kommen u 1. licu jednine i  u 1. i 3 licu množine izgleda isto i u indikativu i u konjunktivu I.
U takvim slučajevima, umesto konjunktiva I upotrebljavamo konjunktiv II.

Na primer:
Sie sagen, sie kämen im Büro spät an. (umesto: kommen)
Sie sagen, sie kämen im Büro spät an. (umesto: kommen)

Ovde možete da vežbete konjuktiv I : https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/uebungen/articles/konjunktiv-1
https://www.grammatikdeutsch.de/html/konjunktiv-1.html

Kako se gradi konjuktiv I za prošlo vreme?

Konjuktiv I za prošlo vreme se gradi od pomoćnog glagola sein ili haben u konjuktivu I i participa II:

Razlika između perfekta indikativa i konjuktiva I za prošlo vreme

Kad su u pitanju glagoli koji grade perfekt sa haben, onda 1. lice jednine,  kao i 1. i 3. lice množine konjuktiva I za prošlost odgovaraju perfektu indikativa .

Dok glagoli koji perfekt grade sa sein se uvek razlikuju od indikativa perfekta :

Pogledajte još:
Konjunktiv II
Indirektni govor
Modalni glagoli
Refleksivni glagoli
Imperativ
Pasiv

Bis zum nächsten Mal!