Upotreba vremena u nemačkom jeziku  /Der Gebrauch der Zeitenformen

SADRŽAJ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Vremena u nemačkom jeziku
Upotreba Prezenta
Upotreba Preterita
Upotreba Perfekta
Upotreba Pluskvamperfekta
Upotreba Futura I
Upotreba Futura II

Vremena u nemačkom jeziku

U nemačkom jeziku postoji šest vremena :

Prezent
Preterit
Perfekt
Pluskvamperfekt
Futur I
Futur II

Vremena se u nemačkom jeziku ne upotrebljavaju uvek u njihovim pravim značenjima. Nemojte da mislite da toga nema i u ostalim jezicima. Ta raznovrsnost vremena, zapravo, doprinosi boljem izražavanju.

Tako na primer, pomoću prezenta možete  iskazati događaje, kako u sadašnjosti tako i u prošlosti, a  i u budućnosti. Futur, pored toga što iskazuje buduće vreme, može da se koristiti i za izražavanje pretpostavke. Sa perfektom i preteritom, upotreba varira u zavisnosti od situacije.

Prezent se koristi:

 1. Da označi radnju koja se dešava u sadašnjosti:
  Ich telefoniere mit meinem Freund.
 2. Veoma često umesto Futura I, posebno ako u rečenici priloška odredba označava budućnost:
  Nächste Woche fahre ich nach Italien.
 3. Za iznošenje opštih tvrdnji, opštepoznatih činjenica, kao i prošlih radnji da bi se što slikovitije opisali događaji, posebno uz prilošku odredbu za vreme:
  Die Erde ist rund.
  Die Sonne scheint.
  Ich wohne seit 20 Jahren hier.

Preterit označava:

 1. Trajnu radnju. Služi za pripovedanje i to više u pisanom nego u govornom jeziku. Vrlo često se preterit nalazi u novinskim izveštajima o aktuelnim događajima.
  Herr Mohr begrüßte die Teilnehmer und wünschte allen viel Erfolg.
 2. Međutim modalni glagoli, kao i glagoli haben, sein i werden često se upotrabljavaju u govornom jeziku:
  sein: Ich war gestern im Kino.
  haben: Ich hatte keine Zeit.
  modalni glagoli: Ich wollte in die Stadt gehen.
 3. Takodje prošlu tradnju pri izlaganju nečega i tad se upotrebljava umesto našeg perfekta ili aorista:
  Sie war krank, lag im Bett, hatte Fieber.

Perfekt se koristi:

1. za izražavanje prošle radnje koja se nadovezuje na sadašnju i upotrebljava se mnogo češće u
govornom jeziku
nego u pisanom:
Ich habe meine Wohnung aufgeräumt, dann habe ich lange ferngesehen.
2. umesto Futura II:
Ich bringe dir das Buch zurück, wenn ich es gelesen habe. – umesto: wenn ich es gelesen haben werde
3. za saopštavanje opštih događaja i vesti, kao i dužih izlaganja, ukoliko je radnja završena:
   Ich habe schon die Fahrkarten gekauft und im Internet gesurft.
   Er hat dort in einem Hotel gewohnt.

Pluskvamperfekt služi:

 1. Da izrazi neku prošlu radnju koja se desila pre neke druge prošle radnje iskazane preteritom ili
  perfektom. U kondicionalnim i temporalnim rečenicama se pazi na smenjivanje vremena. Ako je u glavnoj rečenici perfekt ili preterit, onda je u zavisnoj rečenici obavezno pluskvamperfekt.
  Nachdem ich das Ticket gekauft hatte, bin ich schnell zum Bus gerannt.
  Nachdem ich das Ticket gekauft hatte, rannte ich schnell zum Bus.

Futur I služi da:

1. Označi radnju,  to jest nameru, koja će se desiti u budućnosti:
Ich werde Medizin studieren.
Er wird bald seine Oma besuchen.

2. izrazi pretpostavku da će se nešto desiti:
Ema ist in Wien. Sie wird dort zwei Wochen bleiben. (Pretpostavljam da tamo ostaje dve nedelje.)
3. Da bi se izrazila neka pretpostavka, upotrebljavaju se izrazi kao što su: wohl (verovatno), vielleicht
(možda), wahrscheinlich (verovatno), sicher (sigurno),  bestimmt (definitivno), itd.
Warum ist Mia nicht gekommen? – Sie wird wohl krank sein. (Mora da je bolesna.)
Jakob war sehr lange im Ausland. –
Er wird bestimmt viel verdienen. (Mora da je mnogo zaradio.)
4. zapovest:
Du wirst sofort schlafen gehen! ( Odmah ćeš ići da spavaš!)

Futur II služi:

 1. Za izražavanje naslućivanja ili pretpostavke da li je neka prošla radnja izvršena ili će se izvršiti:
  Sie wird schon angekommen sein. (Mora da je već stigla.)
 2. Opisuje radnju koja će biti završena u budućnosti.
  Im Juni werde ich meine Diplom gemacht haben. (U junu ću diplomirati.)
  Futur II se ipak retko koristi za označavanje radnje koja će se završiti u budućnosti. Obično se zamenjuje perfektom:
  Im Juni habe ich meine Diplom gemacht. (U junu ću diplomirati.)

Pogledajte još:

Nepravilni glagoli
Modalni glagoli
Refleksivni glagoli
Passiv

Bis zum nächsten Mal!