Množina u Nemačkom na Jednostavan Način / Plural Deutsch

U ovoj lekciji saznaćete sve o množini u nemačkom jeziku. Kako se gradi i koja su pravila. Kako se dele po grupama. Podela po grupama vam može pomoći da lakše savladate množinu u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sadržaj

Prvo pravilo
Drugo pravilo
Podela množine po grupama
Oblik množine na: – e
Oblik množine na: -(e)n
Oblik množine bez nastavka
Oblik množine na: -er
Oblik množine na: -s
Imenice koje završavaju na -in i -nis
Izuzeci

Učenje množine u nemačkom predstavlja pravi problem i mnogi učenici nemačkog se pitaju postoje li pravila kako da se lakše savlada ova zaista teška oblast.

Većina nastavnika nemačkog će vam reći da je najbolje da odmah uz oblik jednine naučite i oblik množine, i to je jako dobar savet, ali za veliku većinu to predstavlja problem. Hajde da vidimo šta možemo da uradimo da olakšamo učenje množine. Možda nadjete svoju dobitnu kombinaciju 🙂

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Prvo pravilo

Imenice u množini imaju član “die“, ili nemaju nikakav član.

Drugo pravilo

U nemačkom jeziku postoji pet različitih oblika množine. Imenice u množini najčešće dobijaju nastavke kao na primer:
1. -n/ -en, -e, -r/ -er, -s ili
2. uopšte ne dobijaju nastavak, ali može se desiti da
3. dobiju Umlaut, dve tačkice na a, o ili u = ä,ö,ü.

Ako ništa od navedenog ne dobiju, onda ih možemo razlikovati ili po članu ili po kontekstu.

Najčešći oblici množine su oni koji se završavaju na -e ili -(e)n.

Da ih podelimo po grupama:

Podela množine po grupama

1. Oblik množine na: – e

 • Većina imenica muškog i ženskog roda:
  der Tag – die Tage
  der Beruf – die Berufe
  der Schuh – die Schuhe
  das Jahr – die Jahre
  das Heft – die Hefte
  das Regal – die Regale
 • Imenice muškog roda često imaju Umlaut:
  der Ball – die Bälle
  der Stuhl – die Stühle
  der Korb – die Körbe
 • I imenice ženskog roda dobijaju u množini ovaj nastavak.  One dobijaju uvek i Umlaut:
  die Kuh – die Kühe
  die Nacht – die Nächte
  die Gans – die Gänse

2. Oblik množine na: -(e)n

 •  Većina imenica ženskog roda:
  die Frau – die Frauen
  die Lampe – die Lampen
 • Sve imenice muškog roda n-deklinacije:
  der Junge – die Jungen
  der Name – die Namen
 • Mnogo stranih reči:
  die Universität – die Universitäten
  das Museum – die Museen
  das Thema – die Themen
 • Neke imenice srednjeg roda takođe formiraju ovaj oblik množine:
  das Auge – die Augen
  das Ende- die Enden
  das Bett – die Betten

  U ovoj grupi se oblik množine obično formira bez Umlauta.

3. Oblik množine bez nastavka:

Imenice muškog i srednjeg roda koje se završavaju na -er, -en, -el:
der Computer – die Computer
der Zettel  –  die Zettel
das Fenster – die Fenster

Neke imenice muškog roda koje imaju u osnovi a, o ili u dobijaju Umlaut:
der Apfel – die Äpfel
der Vogel – die Vögel
der Garten – die Gärten

Imenice srednjeg roda koje završavaju na – chen i – lein:
das Zeichen – die Zeichen
das Mädchen  –  die Mädchen
das Kindlein  – die Kindlein

4. Oblik množine na: -er

Većina imenica srednjeg roda i neke imenice muškog roda čine množinu sa –er:
das Bild  –  die Bilder
das Kind  –  die Kinder
der Geist  – die Geister

Pored toga, većina imenica ovde ima umlaut u množini:
das Buch – die Bücher
der Mann – die Männer

5. Oblik množine na: -s

Većina imenica koje se završavaju na  – a, – i ili  – o, takođe i skraćenice i reči stranog porekla:
das Foto  –  die Fotos
das Baby – die Babys
der Lkw –  die Lkws
das Kino – die Kinos

Reči stranog porekla imaju ponekad poseban oblik množine:
das Praktikum – die Praktika
das Museum – die Museen
das Visum – die Visa
das Thema – die Themen

8. Imenice koje završavaju na -in i -nis

Imenice ženskog roda koje završavaju na -in dobijaju nastavak -nen u množini, i uvek imaju dva slova n:
die Lehrerin – die Lehrerinnen
Isto važi i za imenice koje završavaju na – nis, one dobijaju nastavak -se u množini:
die Kenntnis -die Kenntnisse
das Egebnis – die Ergebnisse

Izuzeci

Većina imenica se može koristiti u jednini i množini. Ali postoje neki koji se koriste samo u jednini ili samo u množini.

Sledeće imenice se koriste samo u jednini: das Wasser, die Milch, das Geld, die Zeit, das Glück, das Pech, das Alter, das Obst, das Gemüse, die Musik, …

Sledeće imenice se koriste samo u množini: die Eltern, die Leute, die Lebensmittel, die Ferien, die Geschwister, die Schreibwaren, …

Pogledajte još:
Rod imenica
Određeni i neodređeni član
Geografski pojmovi
Brojevi u nemačkom jeziku
Prezent pravilnih glagola
Deklinacija prideva
Deklinacija imenica
Modalni glagoli
Predlozi za mesto, vreme i način
Konjuktiv II