Nominativ u Nemačkom Jeziku – Najvažnije činjenice/ Der Nominativ

U ovoj lekciji ćete saznati šta je nominativ u nemačkom jeziku, kako da ga prepoznate i služite se njime i koje sve funkcije zapravo ima nominativ u nemačkom.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je nominativ u nemačkom jeziku?
Deklinacija
Sitnice koje olakšavaju učenje
Akuzativ i Nominativ sličnosti i razlike
Član i pridev u nominativu
Zamenice u nominativu

Šta je nominativ u nemačkom jeziku?

Nominativ u nemačkom jeziku je osnovni oblik imenice, onaj koji samo imenuje neko biće ili neki predmet. To je padež koji označava vršioca radnje, nosioca stanja, zbivanja ili osobine. Dobija se na pitanje WER? (Ko?) za imenice koje označavaju osobe ili WAS? (Šta?) za ostale imenice. Imenice u nominativu imaju službu SUBJEKTA u rečenici.

To je prvi padež od četiri padeža u nemačkom jeziku.
Subjekt je zapravo taj, koji  određuje u kojem licu će biti glagol.

Primeri:
Die Kinder spielen im Park.
Wer spielt im Park? – Die Kinder.
Der Schreibtisch steht neben dem Schrank.
Was steht neben dem Schrank?  – Der Schreibtisch.


Nominativ može da stoji ispred ali i iza glagola sein, werden i bleiben ali kad stoji iza nema funkciju subjekta.

Sie ist Lehrerin. 
Mein Freund heißt Michael.
Er wird Polizist.

Deklinacija – šta je važno da znate

određeni članneodređeni član
muški rodder Mannein Mann
srednji roddas Kindein Kind
ženski roddie Fraueine Frau
množinadie Männer
die Kinder
die Frauen
– Männer
– Kinder
– Frauen

Sitnice koje olakšavaju učenje

Neodređeni član, prisvojne zamenice i negacija kein u  muškom i srednjem rodu ne dobijaju nastavak  određenog člana u nominativu

der Mann – ein Mann /ihr Mann/ kein Mann
das Kind  – ein Kind  / sein Kind / kein Kind

Pridevi u nominativu  iza određenog člana dobijaju nastavak – e.

der kluge Mann
das brave Kind
die schöne Frau

Pridevi u nominativu  iza neodređenog  člana dobijaju nastavak  određenog člana.

ein kluger Mann
ein braves Kind
eine schöne Frau

Ukoliko ispred prideva u nominativu ne stoji nikakav član, onda pridev poprima nastavak određenog člana.

kluger Mann
braves Kind
schöne Frau

Subjekat najčešće stoji na početku rečenice.
Er steht jeden Morgen um sieben Uhr auf.

Ali ako želimo nešto da naglasimo, onda možemo subjekat da prebacimo iza glagola.
Jeden Morgen steht er um sieben Uhr auf.
Svakog jutra ustaje on u sedam sati.
Želimo da istaknemo da ustaje svakog jutra u sedam sati.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Akuzativ i Nominativ sličnosti i razlike

Na samom početku učenja nemačkog jezika, uvek se skreće pažnja učenicima, i pravi usporedba između akuzativa I nominativa. A to je zato jer su osim u akuzativu muškog roda potpuno isti. To vam pri učenju može mnogo pomoći.

Član i pridev u nominativu

određeni članneodređeni član
prisvojna zamenica
bez člana
muški rodder liebe Bruderein lieber Bruderlieber Bruder
srednji roddas liebe Kindein liebes Kindliebes Kind
ženski roddie liebe Muttereine liebe Mutterliebe Mutter
množinadie lieben Brüder
die lieben Kinder
die lieben Mütter
meine lieben Brüder
meine lieben Kinder
unsere lieben Mütter
liebe Brüder
liebe Kinder
liebe Mütter

Zamenice u nominativu

Pogledajte još:

Padeži u nemačkom jeziku
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Dopune/ Objekati  u nemačkomo jeziku
Dopuna/ Objekat u Dativu
Dopuna/ Objekat u Akuzativu
Dopuna/ Objekat u Genitivu
Deklinacija prideva
Predlozi sa akuzativom
Prelozi sa dativom
Prelozi sa dativom i akuzativom
Predlozi sa genitivom