Šta Sve Treba da Znate o Pridevima u Nemačkom Jeziku/ Adjektive

U ovoj lekciji saznaćete sve o pridevima u nemačkom jeziku. Šta je važno da znate da biste lakše ovladali nemačkim jezikom. Šta su to pridevi u nemačkom jeziku, koje sve osobine poseduju, kako se upotrebljavaju, po kojoj deklinaciji se dekliniraju i kako se kompariraju i porede.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su pridevi u nemačkom jeziku?
Osobine prideva
Atributivna upotreba prideva
Predikativna upotreba prideva
Deklinacija prideva
Komparacija prideva
Poredjenje Prideva
Pridevi koji se ne mogu komparirati
Složeni pridevi

Foto: Pexels

Šta su pridevi u nemačkom jeziku?

Pridevi su promenjive vrste reči koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje.

Oni se slažu sa imenicom uz koju stoje po rodu, boju i padežu. U rečenici pridevi nisu samostalne reči, a vrše službu atributa ili imenskog dela predikata, odnosno imaju atributsku ( stoje ispred imenice) ili predikatsku ( stoje posle imenice) funkciju.

Ako je ispred imenice mora se deklinirati. Pišu se uvek malim slovima.

Na primer: Ich esse gerne scharfes Essen. Aber dieses Essen ist sogar für mich zu scharf.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Osobine prideva

 • Mogu biti opisni, to jest opisuju kakav je neko ili nešto: Der Park ist schön.
 • Mogu se deklinirati prema rodu, broju i padežu: Es ist ein wirklich schöner Park.
 • Mogu se komparirati (porediti): Positiv, Komparativ, Superlativ: schön – schöner – am schönsten
 • Mogu se upotrebljavati atributivno i predikativno:
  der schöne Park (atributivno)
  der Park ist schön. (predikativno)
 • Mogu se upotrebiti kao imenica (Poimeničavanje):
  Der Alte und der Junge

Atributivna upotreba prideva

Pridevi su posebno česti između člana i imenice. Kad se nalaze u ovoj poziciji govori se o atributivnoj upotrebi. Oni pripadaju složenoj frazi i deo su rečenice.

Kad se nalaze u ovoj poziciji ili upotrebi onda pridevi imaju nastavke. Naučite ove nastavke i obratite pažnju na to da li se pridev deklinira po slaboj, jakoj ili mešanoj deklinaciji. Više o tome možete pronaći u odeljku o deklinaciji prideva.

Primeri

Mia hat ein schönes Kleid gekauft!
Ich bin mit meiner älteren Schwester ins Kino gegangen.
Wir haben einen interessanten Film gesehen.

Predikativna upotreba prideva

Osim što se koriste atributivno, pridevi se mogu koristiti i predikativno.

Govori se o predikativnoj upotrebi kada se pridev koristi zajedno sa kopulativnim glagolom. Kopulativni glagoli su seinbleiben i werden

Primeri:

Mias Kleid ist schön.
Meine Schwester ist älter als ich.
Der Film war interessant.

Deklinacija prideva

Pridevi se razlikuju i po svojoj deklinaciji. Ako ispred prideva stoji:
određeni član, on sledi slabu pridevsku deklinaciju.
neodređeni član (odrični ili prisvojni član takođe), on se deklinira po mešovitoj deklinaciji
Ako ispred prideva ne stoji član, koristi se jaka deklinacija.

Slaba deklinacija

muški rodsrednji rodženski rodmnožina
Nder alte Manndas kleine Kinddie junge Fraudie alten Männer
Gdes alten Mannesdes kleinen Kindesder jungen Frauder alten Männer
Ddem alten Manndem kleinen Kindder jungen Frauden alten Männern
Aden alten Manndas kleine Kinddie junge Fraudie alten Männer

Mešovita deklinacija

muški rodsrednji rodženski rodmnožina
Nein alter Mannein kleines Kindeine junge Fraukeine alten Männer
Geines alten Manneseines kleinen Kindeseiner jungen Fraukeiner alten Männer
Deinem alten Manneinem kleinen Kindeiner jungen Fraukeinen alten Männern
Aeinen alten Mannein kleines Kindeine junge Fraukeine alten Männer

Jaka deklinacija

muški rodsrednji rodženski rodmnožina
Nalter Mannkleines Kindjunge Fraualte Männer
Galten Manneskleinen Kindesjunger Fraualter Männer
Daltem Mannkleinem Kindjunger Fraualten Männern
Aalten Mannkleines Kindjunge Fraualte Männer

Komparacija prideva

Pridevi se mogu komparirati. Postoje tri stepena komparavije:
1. osnovni oblik
2. komparativ
3. superlativ

Osnovni oblik
(Positiv)
 Komparativ Superlativ
freundlichfreundlicheram freundlichsten
kleinkleineram kleinsten
schnellschnelleram schnellsten
schönschöneram schönsten

Postoje tri vrste komparacije:

Pravilna komparacija

U komparativu dodajemo nastavak -er na osnovni oblik. U superlativu ispred osnovnog oblika stavljamo am i nastavak -(e)sten

PositivKomparativSuperlativ
schnellschnelleram schnellsten
schönschöneram schönsten

Pravilna komparacija sa UMLAUT-om

Ovde je sve isto kao kod pravilne komparacije, samo u komparativu i superlativu dodajemo UMLAUT.

PozitivKomparativSuperlativ
altälteram ältesten
großgrößeram größten

Nepravilna komparacija

Ovde nema pravila. Morate naučiti napamet.

PozitivKomparativSuperlativSrpski
gutbesseram bestendobar, bolji, najbolji
vielmehram meistenmnogo, više, najviše
hochhöheram höchstenvisok, viši, najviši
nahhäheram nächstenblizu, bliže, najbliže
gernlieberam liebstenrado, radije, najradije

Pridevi koji završavaju na -er i -el

Još dva mala izuzetka;)

Osnovni oblik gubi -e- u komparativu dunkel-dunkler

PozitivKomparativSuperlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
teuerteureram teuersten

Pridevi koji završavaju na -t / -d; -s / -z / -ß / -sch

Kod ovih prideva se u superlativu dodaje nastavak -esten.

PozitivKomparativSuperlativ
lautlauteram lautesten
rundrunderam rundesten
nassnasseram nassesten
kurzkurzeram kurzesten
süßsüßeram süßesten
hübschhübscheram hübschesten

Poredjenje Prideva

Pomoću prvog i drugog stepena mi možemo da poredimo stvari, i tad izražavamo jednakost i nejednakost:

Jednakost ( so/genauso + osnovni oblik + wie)

Mia ist genauso alt wie Majda. 
Majda ist so groß wie  Pavle.
Gabriel ist genauso jung wie Elena.

Nejednakost ( komparativ+ als)

Mia ist älter als Leon. 
Leon ist kleiner als Tina.
Tina ist jünger als die Mia.

Pomoću superlativa ne možemo nista da poredimo jer su superlativ najbolji, najbrži, najstariji, …
Mia ist am ältesten.
Leon ist am kleinsten.
Tina ist am jüngsten.

Pridevi koji se ne mogu komparirati

Da, postoje pridevi koji se ne mogu komparirati. Tu morate obratiti pažnju na značenje, na primer:

ledig (samac/samica), schwanger (trudna), tot ( mrtav/va), lebendig (živ/a), fertig (gotov/a), richtig (ispravno), falsch (pogrešno), stumm (nem), taub (gluv)

Kao i brojevi u funkciji prideva( npr. zwei, drei, ..), boje (z.B. rot, blau, …),  nacionalnosti (z.B. italienisch, spanisch, …) i participi u funkciji prideva (z.B. spielend, singend) ne mogu da se kompariraju.

Složeni pridevi

Pridevi se mogu spajati sa drugim rečima, da bi se, na primer, pojačalo značenje drugih reči:

bärenstark – jak kao medved
knallrot – žarko crvena
totmüde – mrtav umoran

Ili poređenja radi:

messerscharf –oštar kao nož
felsenfest- čvrst kao stena
federleicht – lak kao pero

Pogledajte još:
Deklinacija prideva
Objekti ili dopune
Objekt ili dopuna u akuzativu
Objekt ili dopuna u dativ
Komparacija prideva