Rečenice sa Weil i Da – Sve Što Treba da Znate/ Nebensätze mit Weil und Da

U ovoj lekciji ćete saznati sve o zavisnim rečenicama sa veznicima weil i da. Kojeg su karaktera te rečenice, kako funkcionišu i koji je red reči u rečenici. Rečenice sa weil i da su najviše u upotrebi ali postoje i drugi veznici uzročnog karaktera koje spominjemo u ovoj lekciji.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je kauzalna rečenica?
Weil
Da
Zumal
Denn
Nämlich
Predlozi

Šta su kauzalne rečenice?

Kauzalna rečenica iskazuje uzrok radnje glavne rečenice. Ona počinje veznicima weil, da i zumal. Sva tri veznika uvode zavisnu rečenicu, a to znači da glagol obavezno dolazi na kraju rečenice.
Uzročne rečenice mogu početi i sa nezavisnim veznicima, kao što su denn ili nämlich.

Weil

Kauzalna/uzročna rečenica sa veznikom weil je zavisna rečenica koja uglavavnom stoji IZA glavne rečenice. Weil znači jer.
Na primer:
Ich mache ein Praktikum in Deutschland, weil ich dort leben möchte.
GLAVNA REČENICA + ZAVISNA REČENICA

Ja određujem praksu u Nemačkoj, jer tamo želim da živim.
U govornom jeziku može zavisna rečenica sa veznikom weil da stoji samostalno, kao odgovor.

Na primer:
Warum machst du ein Praktikum in Deutschland? – Weil ich dort leben möchte.

Zašto odrađuješ praksu u Nemačkoj? – Jer tamo želim da živim.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Da

Da je zavisni veznik koji se uglavnom upotrebljava u pisanom govoru. Zavisna rečenica sa da stoji ispred glavne rečenice. Da znači: budući da, jer.
Na primer:
Da ich in Deutschland leben möchte, mache ich ein Praktikum dort.Budući da/ jer želim da živim u Nemačkoj, odrađujem praksu tamo.
Da ich jeden Tag übe, habe ich beim Deutschlernen große Fortschritte gemacht.Budući da/Jer vežbam svaki dan , napravio sam veliki napredak u učenju nemačkog.

Kad je zavisna rečenica ispred glavne, onda glavna rečenica obavezno počinje glagolom.

Zumal

Zumal je zavisni  uzročni veznik. Ima pojačano značenje: naročito/ posebno jer.
Na primer:
Sie sollten wirklich pünktlich sein, zumal Sie die Gruppenleiterin sind.Zaista bi trebalo da dođete na vreme, posebno jer ste vođa grupe.

Denn

Denn je nezavisni veznik i povezuje dve glavne rečenice. Ima isto značenje kao i weil. Glavna rečenica sa denn uvek stoji na drugom mestu.
Ich mache ein Praktikum in Deutschland, denn ich möchte dort leben.

GLAVNA REČENICA + DENN + GLAVNA REČENICA
Finitni glagol u denn rečenici dolazi na drugo mesto.

Nämlich

Nämlich je priloški veznik, što znači da stoji u glavnoj rečenici i to obično u spoju dve glavne rečenice. Nikad ne stoji na prvom mestu, već uglavnom iza glagola ili još dalje u sredini rečenice.
Ich suche einen Praktikumsplatz in Deutschland, ich möchte nämlich dort leben.
GLAVNA REČENICA + GLAVNA REČENICA

Predlozi

Uzročne veze mogu se izraziti i sa predlozima, i maju značenje zbog, osim predloga dank, koji ima značenje zahvaljujući.

Pogledajte još:
Kauzalne rečenice – weil da
Koncesivne rečenice – obwohl
Finalne rečenice  – damit
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – so dass
Modalne rečenice – indem
Vremenske/ Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu
Dass rečenice