Sodass, Als Dass – Jasno i Jednostavno/ Sodass, Als Dass – Klar und Einfach  

U ovoj lekciji ćete saznati sve o konsekutivnim, to jest, posledičnim rečenicama i veznicima ohne dass, sodass, als dass, šta znače i kako se upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Veznik sodass
Veznik so…, dass
Veznik Als dass
um…zu + INFINITIV

Sodass

U zavisnoj rečenici je izražena posledica kao rezultat događaja u glavnoj rečenici. Veznik sodass spaja glavnu i zavisnu rečenice i ima znečenje tako da. Sodass se obavezno nalazi na početku zavsine rečenice što znači da se glagoli nalaze na kraj rečenice.
Na primer:
Sie war krank, sodass sie den Termin beim Friseur absagen musste. – Bila je bolesna tako da je morala otkazati svoj termin kod frizera.
Leo hat seine Fahrprüfung bestanden,  sodass  er jetzt ohne Fahrlehrer Auto fahren darf.
Leo je položio vozački ispit, tako da sad sme da vozi bez instruktora vožnje.

Zavisna rečenica sa sodass NIKAD ne stoji ispred glavne rečenice.

Veznik so…, dass

Veznik sodass se može rastaviti, tako da so stoji u glavnoj rečenici, ali iza njega mora da stoji pridev, prilog ili imenica, a sa dass počinje zavisna rečenica. I ovde je posledica izražena u zavisnoj rečenici,  kao rezultat  događaja u glavnoj rečenici.
Na primer:
Sie war so krank, dass sie den Termin beim Friseur absagen musste.
Es regnete so stark, dass die Stadt überschwemmt wurde.

Als dass

Rečenice sa als dass izražavaju negativnu posledicu. Sastoje se iz dva dela.
Zu stoji u glavnoj rečenici ispred prideva ili participa, als dass uvodi zavisnu rečenicu. Zavisna rečenica sa als dass stoji u konjunktivu II.

U glavnoj rečenici se pomoću zu iskazuje preterivanje , i na osnovu toga u zavisnoj rečenici , koja počinje sa als dass, očekivana posledina izostaje. U zavisnoj rečenici se često javlja modalni glagol können i / ili konjunktiv (irrealer Konsekutivsatz).

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Veznik zavisne rečenice je: als dass + können i/ili konjunjktiv
U glavnoj obavezno stoji: zu
Usporedite rečenice u sledećim primerima:

Umesto konjuktiva može se javiti i indikativ,ali sa irealnim značenjem.

  • sadašnjost
    Das Wasser ist zu kalt, als dass man darin baden könnte/kann.
  • prošlost
    Das Wasser war zu kalt, als dass man darin hätte baden können/ man darin baden konnte.

Um … zu + INFINITIV

Ako je subjekat u obe rečenice isti, onda se umesto veznika als dass može upotrebiti infinitivna kostrukcija sa um … zu + INFINITIV.

Na primer:
Mia ist zu krank, als dass sie das Bett verlassen könnte.
Pošto je subjekat u glavnoj rečenici (Mia) i subjekat u zavisnoj rečenici (sie) ist, od ove rečenice možemo napraviti infinivtivnu konstrukciju. Odbacujemo veznik als dass i subjekat.

Na primer:
Mia ist zu krank, um das Bett verlassen zu können
Mia ist zu krank, um das Bett zu verlassen.

Pogledajte još:
Kauzalne rečenice – weil da
Koncesivne rečenice – obwohl
Finalne rečenice  – damit i um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls, sofern
Modalne rečenice – indem
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu
Infinitivne rečenice um..zu, ohne..zu, anstatt..zu
Dass rečenice