Um / Anstatt / Ohne … Zu – Infinitivne konstrukcije/ Um / Anstatt / Ohne … zu – Infinitivkonstruktionen

Um / Anstatt / Ohne … Zu – Infinitivne konstrukcije/ Um / Anstatt / Ohne … zu – Infinitivkonstruktionen

U ovoj lekciji ćete saznati svo o infininitivnim konstrukcijama koje počinju sa um, ohne, anstatt + zu + infinitiv, šta znače, kako se grade, kojim vrstama rečenice pripadaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je infinitivna konstrukcija?
Infinitivna konstrukcija um … zu + INFINTIV
Infinitivna konstrukcija ohne … zu + INFINTIV
Infinitivna konstrukcija (an)statt … zu + INFINTIV
Redosled infinitivnih rečenica

Šta je infinitivna konstrukcija?

Infinitivna konstrukcija je skraćena verzija određenih zavisnih rečenica, zato i nju svrstavamo u zavisne rečenice.
Infinitivne konstrukcije zovemo još i infinitivne rečenice.
Postoji više vrsta infinitivnih rečenica, kao što su:
zu + INFINITIV
um…zu + INFINITIV
ohne…zu + INFINITIV
(an)statt…zu + INFINITIV

Mi ćemo u ovoj lekciji pričati o infinitivnim kostrukcijama um … zu + INFINITIV, ohne … zu + INFINITIV i (an)statt … zu + INFINITIV.

Infinitivne konstrukcije um … zu, ohne … zu i anstatt…zu svaka za sebe imaju različitu upotrebu. Zajedničko im je, međutim, da je glagol u infinitivu na kraju rečenice i da su bez subjekta.

Infinitivna konstrukcija um … zu + INFINTIV

Sa veznikom um…zu iskazuju se finalne rečenice. Finalne rečenice počinju veznikom damit i um…zu. Pomoću finalnih rečenica iskazujemo cilj ili nameru.

Damit upotrebljavamo kad je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici različit.

Na primer:
Er zieht nach Deutschland, damit seine Kinder bessere Schulen besuchen können.

Ukoliko je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici ISTI, onda damit rečenicu možemo pretvoriti u infinitivnu rečenicu sa um..zu.

Na primer:
Ich gehe zweimal pro Woche ins Schwimmbad, damit ich fit bleibe.
Ich gehe zweimal pro Woche ins Schwimmbad, um fit zu bleiben.

Izbacili smo veznik damit i subjekat (ich), i umesto toga ubacili smo um, a finitni glagol pretvaramo u infinitiv i ispred dodajemo zu. Zu + INFINITIV obavezno dolazi na kraj rečenice.

Pogledajte lekciju:  Rečenice sa Um…zu i Damit

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Infinitivna konstrukcija ohne… zu + INFINTIV

Ohne dass rečenica opisuje izostanak radnje koja se zapravo očekivala. Rečenice sa ohne dass mogu se pretvoriti u infinitivnu konstrukciju ukoliko je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici ISTI.

Na primer:

Er fährt das Auto schon einen Monat lang, ohne dass er die Zulassung verlängert.
Er fährt das Auto schon einen Monat lang, ohne die Zulassung zu verlängern.

Pogledajte lekciju: Modalne rečenice.

Infinitivna konstrukcija (an)statt … zu + INFINTIV

(An)statt dass rečenica opisuje radnju koja se dogodila umesto radnje u glavanoj rečenici. Rečenice sa (an)statt dass mogu se pretvoriti u infinitivnu konstrukciju (an)statt …zu ukoliko je subjekat u glavnoj i zavisnoj rečenici ISTI.

Na primer:
Sie nimmt immer ein Taxi, statt dass sie zu Fuß geht.
Sie nimmt immer ein Taxi, statt zu Fuss zu gehen.

Pogledajte lekciju: Modalne rečenice.

Redosled infinitivnih rečenica

Pogledajte još:

Dass rečenice
Kauzalne rečenice – weil, da
Koncesivne rečenice – obwohl, trotzdem
Finalnerečenice  – damit um…zu
Kondicionalne rečenice – wenn, falls
Konsekutivne rečenice – sodass, als dass
Modalne rečenice – indem, als ob, als wenn,ohne dass, anstatt dass, wie/als
Temporalne rečenice
Relativne rečenice
Indirektna pitanja
Infinitivne rečenice sa zu