Pasivne Rečenice bez Subjekta(sa rečicom es) / Passivsätze Ohne Subjekt

Do sad smo naučili kako se gradi pasiv, takođe smo naučili kako se aktivne rečenice pretvaraju u pasivne, i da objakat u akuzativu iz aktivne rečenice pri pretvaranju u pasivnu postaje objekat u nominativu, to jest, subjekat. Ali šta se dešava kad u rečenici nema objekta u akuzativu saznaćete u ovoj lekciji.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Aktivna rečenica sa objektom u akuzativu
Poređenje aktivne i pasivne rečenice sa objektom u akuzativu
Aktivna rečenica sa objektom u akuzativu i dativu
Aktivna rečenica bez objekta u akuzativu/Pasivne rečenice bez subjekta
Aktivna rečenica sa man
Šta je sve potrebno da aktivne rečenice pratvorimo u pasivne
Kad se pasiv bez subjekta (bezlični pasiv) javlja?

Foto: Pexels

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Aktivna rečenica sa objektom u akuzativu

Aktivna rečenicu koja ima objekat u akuzativu možemo prebaciti u pasivnu rečenicu.

Primer:
Aktiv: Die Mutter wäscht den Pullover.
Pasiv: Der Pullover wird (von der Mutter) gewaschen.

Die Mutter je subjekt, to jest, objekat u nominativu je u aktivnoj rečenici. U pasivu se nalazi u predloškoj konstrukciji von der Mutter.

Den Pullover je  objekat u akuzativu u aktivnoj rečenici. U pasivu postaje subjekat u nomintivu: der Pullover.

Glagol waschen aktivne rečenice pretvaramo u pasivnoj rečenici u pasivni oblik: wird gewaschen.

Poređenje aktivne i pasivne rečenice sa objektom u akuzativu

Uporedićemo u sledećem primeru dve rečenice. Prva je aktivna rečenica:
Die Feuerwehr rettet die Katze.( Vatrogasci spasavaju mačku.)

Die Feuerwehr je subjekat, rettet je predikat, die Katze je objekat u akuzativu. Isto je i u rečenici na srpskom. Vatrogasci je subjekat, spasavaju je predikat, mačku je objekat u akuzativu

Kad ovu aktivnu rečenicu pretvorimo u pasivnu, to izgleda ovako:

Die Katze wird von der Feuerwehr gerettet. (Mačka je (od strane vatrogasaca) spašena.)

Die Katze je subjekat koji je bio objekat u aktivnoj rečenici, wird … gerettet je predikat, a von der Feuerwehr je predloška kostrukcija  von + Dativ, koja se koristi u pasivnim rečnicama u nemačkom jeziku, ukoliko ipak želimo da navedemo vršioca radnje. Predloška konstrukcija može da se gradi sa tri predloga: von+DATIV, durch + AKUZATIV i mit + DATIV.

Aktivna rečenica sa objektom u akuzativu i dativu

Ako aktivna rečenica pored objekta u akuzativa sadrži objekat u dativ, onda objekat u dativu ostaje nepromenjen.

Primer:
Aktiv: Der Fremdenführer zeigte dem Gast die ganze Stadt.
Pasiv: Dem Gast  wurde von dem Fremdenführer  die ganze Stadt gezeigt.

Aktivna rečenica bez objekta u akuzativu (Pasivne rečenice bez subjekta)

Pasiv možete formirati i ako u aktivnoj rečenici NEMA  objekta u akuzativu, već samo objekat u nominativu, dativu ili predloške dopune. Pasivne rečenice koje nastaju transformacijom aktivnih rečenica bez  objekta u akuzativu nazivaju se i pasivne rečenice bez subjekta. Pasivne rečenice bez subjekta obično su stilski manje preporučljive.

Aktiv:  Wir dieskutieren in der Sitzung. ( Ovo je aktivna rečenica bez objekta u akuzativu.)
Pasiv 1: In der Sitzung wird diskutiert.  ( Ovo je pasivna rečenica bez subjekta, koja počinje priloškom odredbom za mesto.)
Pasiv 2: Es wird in der Sitzung diskutiert.(Es ovde zamenjuje subjekat. Ovo je pasivna rečenica bez subjekta koja počinje sa es.)

Aktivna rečenica sa man

Kad aktivnu rečenicu sa man pretvaramo u pasiv, onda pasivna rečenica NEMA konstrukciju  von + Dativ.

Aktiv: Man raucht hier nicht.
Passiv: Es wird hier nicht geraucht.

Aktiv: Man achtet auf gute Tischmanieren.
Passiv: Es wird auf gute Tischmanieren geachtet.

Aktiv: Man rät ihm zur Vorsicht.
Passiv: Es wird ihm zur Vorsicht  geraten.

Šta je sve potrebno da aktivne rečenice pratvorimo u pasivne

 1. Subjekt rečenice u aktivu se ne pominje u pasivu ALI se može pojaviti u pasivnoj rečenici u obliku predloške strukture sa von ili durch. Izuzetak je neodređena zamenica man kao subjekt u aktivu, koja se ne može javiti u pasivu.
 2. Finitni glagol u aktivu se u pasivu pretvara u pasivni oblik (werden + particip II).
 3. Dativ, genitiv ili predloški objekti (dopune) u aktivnoj rečenici zadržavaju svoju funkciju u pasivnoj rečenici.
 4. Priloške odredbe u aktivnoj rečenici zadržavaju svoju funkciju u pasivnoj rečenici.
 5. Ako u aktivnoj rečenici nema objekta u akuzativu, es je onda subjekt pasivne rečenice.
 6. Rečica es stoji na prvom mestu u rečenici ukoliko ni jedan drugi rečenični deo na zauzme mesto ispred glagola: Es wurde viel gelacht.
 7. Glagol koji se menja u licu stoji uvek u 3 licu jednine.U zavisnoj rečenici rečica es izostaje:
  Ich glaube, dass viel gelacht wurde.
 8. Bezlični pasiv se skoro i ne koristi u službenom i pisanom  jeziku

Kad se pasiv bez subjekta (bezlični pasiv) javlja?

Foto: Pexels
 1. U vezi sa nekim glagolima koji zahtevaju objekat u dativu.
  Na primer:
  Ihr wird geholfen.
  Leider wurde ihr nicht zugehört.
  Objekat u dativu ostaje u pasivnoj rečenici u dativu.
 2. Glagoli koji nemaju objekat u akuzativu.
  Na primer:
  Am Freitag wurde nicht gearbeitet.
  Es wurde am Freitag nicht gearbeitet.
 3. Povratni/ refleksivni glagoli
  Na primer:
  Jetzt wird sich aber mal gewaschen!

  Lična zamenica sich se ne izostavlja.
  Ova rečenice se upotrebljavaju u govornom jeziku i ne zvuče baš učtivo, često se upotrebljavaju sa partikulom aber (mal). One imaju zapovedeni karakter.

Pogledajte još:

Pasiv
Pasiv sa modalnim glagolima
Koji glagoli ne grade pasiv
Predlozi von, durch i mit u pasivu