Aktiv i Pasiv u Nemačkom Jeziku/ Aktiv und Passiv

U ovoj lekciji saznaćete sve o aktivu i pasivu u nemačkom jeziku i kako se mogu aktivne rečenice pretovoriti u pasivne u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta je aktiv?
Šta je pasiv?
Kako se aktivna rečenica pretvara u pasivnu?
Sva aktivna i pasivna vremena

Kao  što  u srpskom jeziku postoji aktivne i pasivne rečenice , tako postoje i u nemačkom jeziku. Kako da ih razlikujemo i kako glase rečenice u aktivu, a kako u pasivu, saznaćete u ovoj lekciji.

Šta je Aktiv?

U aktvinim rečenicama subjekat predstavlja aktivnog vršioca radnje, a objekat označava onog ko trpi radnju.

U aktivnim rečenicama glagol se nalazi u aktivnom obliku, npr: ich mache, du gibst, wir spielen

Šta je Pasiv?

Kod pasivnih rečenica objekat iz aktivnih rečenica postaje subjekat u pasivoj rečenici.

U pasivnoj rečenici subjekat trpi radnju, a glagol, odnosno, predikat se nalazi u pasivnom obliku.
wird gemacht, wird gegeben, wird gespielt
Primer:
Aktiv: Meine Oma wäscht die Wäsche.
Pasiv: Die Wäsche wird gewaschen.

U prvoj rečenici težište  je na vršiocu radnje (Meine Oma), dok je u drugoj, to jest, pasivnoj rečenici sama radnja važna, ko je izrvršio radnju nije važno. Meine Oma je subjekat u aktivnoj rečenici. Subjekat aktivne rečenice je jednostavno izostavljen u pasivnoj.

Ako se pitate da li postoji subjekat u pasivnoj rečenici? DA postoji, die Wäsche je subjekat u pasivnoj, a bio je objekat u akuzativu u aktivnoj rečenici. Die Wäsche je subjekat u pasivnoj rеčenici, ali on trpi radnju, ne vrši je.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Kako se aktivna rečenica pretvara u pasivnu?

Uporedićemo u sledećem primeru dve rečenice. Prva je aktivna rečenica:
Die Feuerwehr rettet die Katze. (Vatrogasci spasavaju mačku.)

Die Feuerwehr je subjekat, rettet je predikat, eine Katze je objekat u akuzativu. Isto je i u rečenici na srpskom jeziku. Vatrogasci je subjekat, spasavaju je predikat, mačku je objekat u akuzativu

Kad ovu aktivnu rečenicu pretvorimo u pasivnu, to izgleda ovako:
Die Katze wird von der Feuerwehr gerettet. (Mačka je od strane vatrogasaca spašena.)

Die Katze je subjekat( koji je bio objekat u aktivnoj rečenici, wird ..gerettet je predikat, a von der Feuerwehr je predloška kostrukcija  von + Dativ, koja se koristi u pasivnim rečnicama u nemačkom jeziku, ukoliko ipak želimo da navedemo vršioca radnje. Predloška konstrukcija može da se gradi sa tri predloga: von+DATIV, durch + AKUZATIV i mit + DATIV.

Sva aktivna i pasivna vremena

AktivPasiv
PrezentTom öffnet das Fenster.Das Fenster wird geöffnet.
PreteritTom öffnete das Fenster.Das Fenster wurde geöffnet.
PerfektTom hat die das Fenster geöffnet.Das Fenster ist geöffnet worden.
PlusperfektTom hatte die das Fenster geöffnet.Das Fenster war geöffnet worden.
Futur ITom wird das Fenster öffnen.Das Fenster wird geöffnet werden.
Futur IITom wird das Fenster geöffnet haben.Das Fenster wird geöffnet worden sein.

Pogledajte još:
Pasiv u nemačkom jeziku
Pasiv sa modalnim glagolima
Glagoli koji ne grade pasiv
bekommen u pasivu
Predlozi von, durch i mit u pasivu