Glagol brauchen u Nemačkom Jeziku-Njegovo Značenje i Upotreba

Glagol brauchen u nemačkom jeziku može da se upotebi i kao glavni glagol i kao modalni.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Brauchen kao glavni glagol
Brauchen kao modalni glagol
nicht/ kein +  brauchen zu + Infinitivsatz
nur brauchen zu + Infinitivsatz
Brauchen u perfektu
Perfekt glagola brauchen kao glavnog glagola
Perfekt glagola brauchen kao modalnog glagola

Brauchen kao glavni glagol

Kad se brauchen upotrebljava kao glavni glagol, onda ima značenje glagola benötigen (trebati).

Na primer:
Ich brauche ein neues Auto. = Ich benötige ein Auto.

Značenje glagola brauchen kao glavnog glagola je ponekad teško razlikovati od glagola gebrauchenGebrauchen znači isto što i: benutzenverwendenupotrebiti, koristiti. U nekim situacijama brauchen može biti zamenjen sa gebrauchen i obrnuto.

Na primer: 
Zum Fahren gebraucht man normalerweise ein Auto. = Zum Fahren benützt man normalerweise ein Auto.
Zum Fahren braucht man normalerweise ein Auto. = Zum Fahren benötigt man normalerweise ein Auto.

Brauchen kao modalni glagol

1.) nicht/ kein +  brauchen zu + Infinitivsatz

Umesto müssen može se upotrebiti glagol brauchen, ali samo onda kada müssen ima negativno značenje: nicht müssen.   

Na primer:
Er muss nicht den ganzen Tag am Computer sitzen.  
= Er braucht nicht den ganzen Tag am Computer zu sitzen.

Medjutim, nicht brauchen se u govornom jeziku često koristi bez zu.

ISPRAVNO: Er braucht nicht den ganzen Tag  am Computer zu sitzen.
GOVORNI JEZIK: Er braucht nicht den ganzen Tag am Computer sitzen.

2.) nur brauchen zu + Infinitivsatz

U kombinaciji sa prilogom nur (samo), koji ima funkciju ograničavanja nečega  može brauchen biti upotrebljen i u pozitivnom kontekstu u značenju glagola müssen.

Na primer:
a. Wenn Sie Fragen haben, dann brauchen Sie mich nur zu fragen. Ich helfen Ihnen gerne.
b. = Wenn du Fragen hast, dann musst du mich nur fragen. Ich helfe dir gerne.

a. Ich  brauche nur Wörter zu lernen, dann schaffe ich die Prüfung schon. ( Kad bismo izostavili nur, rečenica bi bila gramatički neispravna.)
b. = Ich muss nur Wörter lernen, dann schaffe ich die Prüfung schon.  

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Brauchen u perfektu

Kako se gradi perfekt sa brauhen, zavisi od toga da li se upotrebljava kao glavni glagol ili kao modalni glagol.

Perfekt glagola brauchen kao glavnog glagola

Perfekt se gradi sa pomoćnim glagolom haben i participom II.

Perfekt glagola brauchen (kao glavnog glagola) = haben + Partizip II

Na primer:
Prezent: Ich brauche ein neues Auto.
Perfekt: Ich habe ein neues Auto gebraucht.

Perfekt glagola brauchen kao modalnog glagola

Perfekt se ovde gradi sa haben +  DVA infinitiva.

Perfekt glagola brauchen + zu = haben + Infinitiv (glavnog glagola) + Infinitiv brauchen

Na primer:
Prezent: Er braucht nicht den ganzen Tag am Computer zu sitzen.
Perfekt: Er hat nicht den ganzen Tag am Computer zu sitzen brauchen.

Pogledajte još:

Prezent
Pravilni glagoli u prezentu, preteritu, perfektu
Nepravilni glagoli  u prezentu, preteritu, perfektu
Preterit
Perfekt
Pluskvamperekt
Futur I
Futur II
Pomoćni glagoli
Modalni glagoli
Impertativ
Lista nepravilnih glagola
Lista fraza za početnike
Nemačka abeceda
Nemački pravopis
Pozdravi na nemačkom
Hvala, molim, izvolite
Brojevi
Redni brojevi
Deklinacija prideva
Prisvojne zamenice
Određeni i neodređeni članovi
Rod imenica u nemačkom
Množina imenica

Ukoliko imate pitanja, napišite ih dole u komentaru, rado ću odgovoriti na njih.

Bis zum nächsten Mal!