sein + zu + Infinitiv

U ovoj lekciji nauči’tićete sve o konstrukciji sein + zu + infinitiv. Koja je uloga ove konstrukcije, šta znači, koje su njene konkurentne forme i zašto spada u modalitetne glagole.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto: Paxels

Ako ste već na višem nivou nemačkog jezika, onda sigurno već znate kako da formirate pasiv sa modalnim glagolima. Evo primera pasivne rečenice sa modalnim glagolima:
Die Rechnung muss noch bezahlt werden.
Die Aufgabe kann gelöst werden.

Naravno, pasiv je veoma važan u nemačkom jeziku, i češće se upotrebljava nego u našem jeziku, posebno je u upotrebi u službenom jeziku. U govornom jeziku zvuče preterano formalno.

Međutim, nije uvek lako i nije uvek posebno lepo izraziti se u pasivu čak i u pisanom jeziku, neka druga varijanta tog izraza  je uvek od pomoći.

Da bismo izbegli preteranu upotrebu pasiva, ponekad možete da koristite zamene za pasiv, imamo više vrsta zamena ali u ovoj lekciji se posvećujemo konstrukciji sein + zu + Infinitiv.

Kako se gradi konstrukcija sein + zu + infinitiv?

Konstrukcija  sein + zu + Infinitiv gradi se  se sa glagolom sein u licu, i na kraju rečenice se nalzi zu + glagol u infinitivu:

Das Projekt ist bis Ende des Monats  abzuschließen.
Die Grammatikregeln sind ganz leicht  zu verstehen.

Sigurno ste već primetili da se glagol sein najčešće nalazi u 3.licu jednine ili množine, ali postoji mogućnost da se nađe i u drugim licima:

Ich bin sofort ins Krankenhaus zu bringen.

Kad je konstrukcija sein + zu + Infinitiv moguća?

Konstrukcija sein + zu + Infinitiv može biti zamenjena sa pasivnim rečenicama sa modalnim glagolima könnenmüssen, sollen i nicht dürfen. Ako nešto mora da se uradi, onda to može značiti dužnost ili nužnost, ali može biti i mogućnost. Na primer, rečenica …

Das Zimmer ist abzuschließen

A to znači: Das Zimmer kann abgeschloßen werden.

Ili: Das Zimmer muss abgeschloßen werden.

Prvi primer naglašava mogućnost ili sposobnost rešavanja problema. Nasuprot tome, drugi primer se bavi obavezom ili potrebom da se problem reši.

Čak i ako želimo da kažemo da nešto NIJE dozvoljeno, možemo koristiti pasivnu zamenu sein + zu + infinitiv.
Primer:
Dieser Raum ist nicht zu betreten.= Dieser Raum darf nicht betreten werden.
In diesem Bereich ist nicht zu rauchen.=
In diesem Bereich darf nicht geraucht werden.

Druge alternative

Konstrukcija sein+zu+infinitiv može da zameni  pasivnu konstrukciju prvenstveno sa modalnim glagolom können. Postoje još dve vrste zamene za pasiv sa modalnim glagolom können,a to su sich lassen i pridev sa sufiksom –bar i – lich. Ove zamene se veoma često koriste umesto pasiva. Evo primera:

Die Aufgabe ist zu lösen.
Die Aufgabe lässt sich lösen.
Die Aufgabe ist lösbar.

= Die Aufgabe kann gelöst werden.

Pogledajte još:

Glagoli slični modalnim sa zu
Glagoli slični modalnim bez zu
haben +zu+infinitiv
Infinitiv sa i bez zu