sein + zu + Infinitiv

U ovoj lekciji nauči’tićete sve o konstrukciji sein + zu + infinitiv. Koja je uloga ove konstrukcije, šta znači, koje su njene konkurentne forme i zašto spada u modalitetne glagole.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Foto: Paxels

SADRŽAJ

Pasiv
Kako se gradi konstrukcija sein + zu + infinitiv?
Kad je konstrukcija sein + zu + Infinitiv moguća?
Druge alternative

Pasiv

Ako ste već na višem nivou nemačkog jezika, onda sigurno već znate kako da formirate pasiv sa modalnim glagolima. Evo primera pasivne rečenice sa modalnim glagolima:
Die Rechnung muss noch bezahlt werden.
Die Aufgabe kann gelöst werden.

Naravno, pasiv je veoma važan u nemačkom jeziku, i češće se upotrebljava nego u našem jeziku, posebno je u upotrebi u službenom jeziku. U govornom jeziku zvuče preterano formalno.

Međutim, nije uvek lako i nije uvek posebno lepo izraziti se u pasivu čak i u pisanom jeziku, neka druga varijanta tog izraza  je uvek od pomoći.

Da bismo izbegli preteranu upotrebu pasiva, ponekad možete da koristite zamene za pasiv, imamo više vrsta zamena ali u ovoj lekciji se posvećujemo konstrukciji sein + zu + Infinitiv.

Kako se gradi konstrukcija sein + zu + infinitiv?

Konstrukcija  sein + zu + Infinitiv gradi se  se sa glagolom sein u licu, i na kraju rečenice se nalzi zu + glagol u infinitivu:

Das Projekt ist bis Ende des Monats  abzuschließen.
Die Grammatikregeln sind ganz leicht  zu verstehen.

Sigurno ste već primetili da se glagol sein najčešće nalazi u 3.licu jednine ili množine, ali postoji mogućnost da se nađe i u drugim licima:

Ich bin sofort ins Krankenhaus zu bringen.

Kad je konstrukcija sein + zu + Infinitiv moguća?

Konstrukcija sein + zu + Infinitiv može biti zamenjena sa pasivnim rečenicama sa modalnim glagolima könnenmüssen, sollen i nicht dürfen. Ako nešto mora da se uradi, onda to može značiti dužnost ili nužnost, ali može biti i mogućnost.

Na primer, rečenica …
Das Zimmer ist abzuschließen
A to znači:
Das Zimmer kann abgeschloßen werden.
Ili:
Das Zimmer muss abgeschloßen werden.

Prvi primer naglašava mogućnost ili sposobnost rešavanja problema. Nasuprot tome, drugi primer se bavi obavezom ili potrebom da se problem reši.

Čak i ako želimo da kažemo da nešto NIJE dozvoljeno, možemo koristiti pasivnu zamenu sein + zu + infinitiv.
Primer:
Dieser Raum ist nicht zu betreten.= Dieser Raum darf nicht betreten werden.
In diesem Bereich ist nicht zu rauchen.=
In diesem Bereich darf nicht geraucht werden.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Druge alternative

Konstrukcija sein+zu+infinitiv može da zameni  pasivnu konstrukciju prvenstveno sa modalnim glagolom können. Postoje još dve vrste zamene za pasiv sa modalnim glagolom können,a to su sich lassen i pridev sa sufiksom –bar i – lich. Ove zamene se veoma često koriste umesto pasiva.

Evo primera:
Die Aufgabe ist zu lösen.
Die Aufgabe lässt sich lösen.
Die Aufgabe ist lösbar.

= Die Aufgabe kann gelöst werden.

Pogledajte još:

Glagoli slični modalnim sa zu
Glagoli slični modalnim bez zu
haben +zu+infinitiv
Infinitiv sa i bez zu