Glagoli sa Nominativom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno Objašnjeno / Verben mit Nominativ

U ovoj lekciji možete da nađete sve o nominativu, šta je nominativ, kad se upotrebljava, takođe i o glagolima koji zahtevaju nominativ. Saznaćete i koji su to glagoli sa nominativom u nemačkom jeziku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Koji glagoli imaju dopunu u nominativu?
Glagoli sa dve dopune u nominativu
Rečenice / Glagoli bez nominativa

Koji glagoli imaju dopunu u nominativu?

Nemački glagoli imaju osobinu da se kao predikati u rečenici povezuju s drugim rečima i zahtevaju od njih da budu u određenom obliku.
Svi glagoli zahtevaju dopunu u nominativu. A ta dopuna u nominativu je zapravo subjekt.

Subjekt može da predstavlja živo biće ali i stvari.

Evo primera sa nominativom:

Die Kinder spielen im Garten.
U ovoj rečenici die Kinder je subjekt. A subjekt je naravno nominativ:
Wer spielt im Garten? – Die Kinder.

Das Essen steht schon auf dem Tisch.
Was steht auf dem Tisch? – Das Essen.

Mein Sohn lernt Auto fahren.
Wer lernt Auto fahren? – Mein Sohn.

Pažnja: Neki glagoli imaju čak dve dopune u nominativu.

Glagoli sa dve dopune u nominativu

Glagoli sein, werden, bleiben i  heißen imaju dve dopune u nominativu:

Ukoliko se ovi glagoli koriste bez predloga onda objekat na koji se odnose je uvek u nominativu.

Ovi glagoli kao predikati zahtevaju, pored subjekta u nominativu, još jednu dopunu, mada mogu da stoje i u kombinaciji sa pridevom u osnovnom nepromenjivom obliku ili imenicom takođe u nominativu:
Na primer:
Mein Bruder ist krank.
Sie ist unsere Chefin geworden.
Er wird reich.
Mir wird schlecht.
Er bleibt in jeder Situation höflich.
Wir bleiben Freunde.

Ako se glagoli odnose na merne jedinice za količinu, daljinu, težinu ili vreme, onda sledi akuzativ, a ne nominativ. Pitanja su: Wie lang? / Wie schwer? /… zato nominativ i nije moguć.
Na primer:
Der Tisch ist einen Meter hoch.
Der Kühlschrank ist 90 cm breit.
Es ist den ganzen Tag sonnig.
Die Strecke ist einen Kilometer lang.
Das Baby ist einen Monat alt
Der Laden ist einen Kilommeter entfernt.
einen Zentner schwer

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Rečenice / Glagoli bez nominativa

Kad izdajemo zapovedi, to jest, koristimo imperativ, onda nam nije potreban subjekt, to jest, dopuna u nominativu, s obzirom da mi pričamo sa subjektom koji treba da izvede radnju.
Na primer:
Komm sofort nach Hause!

U bezličnom pasivu subjekt je ili nepoznat ili nevažan. Zato je moguće ovakve rečenice graditi bez nominativa i bez subjekta.
Na primer:
Meinem Vater wird geholfen.

Pogledajte još:
Objekat/Dopuna u dativu
Objekat/Dopuna u akuzativu
Glagoli sa predlozima