Prilozi za Mesto u Nemačkom Jeziku– Sve na Jednom Mestu/Lokale Adverbien

Ukoliko vas zbunjuje upotreba određenih reči u nemačkom jeziku kao na primer dort i dorthin. U ovoj lekciji ćete saznati zašto jednostavno nije samo dort,  jer obe reči na naš jezik prevodimo sa tamo. Pitate se zašto Nemci uvek moraju komplikovati stvari. Ali nemački jezik se ne zove džabe jezikom tehnike. Vrlo su precizni, takav im je i jezik.  U ovoj lekciji ćete naći odgovore na svoja pitanja i sve što želite da znate o prilozima za mesto u nemačkom jeziku, šta su prilozi za mesto, koji prilozi za mesto postoje, šta znače i kako se upotrebljavaju.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta su prilozi za mesto?
Wo? –Mirovanje
ier, da  i dort
Wohin? – Pravac
Woher? – Poreklo
Tabelarni pregled priloga za mesto

Šta su prilozi za mesto?

Lokale Adverbien ili  Prilozi za Mesto u nemačkom jeziku  izražavaju  mirovanje i kretanje, tako da imaju sposobnost da odgove na sledeća pitanja:
Wo? – gde? 
Wohin? – kuda?
Woher –
odakle?

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Wo? (mirovanje)

Prilozi za mesto koji odgovaraju na pitanje sa Wo?(Gde?) izražavaju mirovanje.
Na primer:
links – rechts (levo – desno)
oben – unten (gore – dole)
vorn – hinten (naprad – nazad)
draußen – drinnen (napolju – unutra)
irgendwo – nirgendwo (=nirgends) (negde – nigde)
nirgendwo i nirgends imaju isto značenje i upotrebu
hier – da/dort ili hier/da – dort* (ovde, tu, tamo)
drüben (preko, s one strane)
mitten (u sredini)
überall (svuda) 
nebenan (pokraj)
gegenüber (nasuprot),
unten (ispod)
vorn (ispred)

Hier, da i dort

Hier/ da / dort stoje samostalno i imaju značenje ovde/tu/tamo.
Dort se u govornom jeziku ređe koristi i često se zamenjuje sa da.
Da ima značenje i prisustva  nečega, bez navođenja mesta.

Na primer:
Ist noch Brot da?  – Da li je ostalo hleba?

Možemo, naravno, da postavimo pitanje  i sa hier i dort, ali time se navodi i mesto.

Na primer:
Ist hier noch Brot? / Gibt es hier noch Brot? -Da li ovde ima  još hleba?
Ist noch Brot dort (drüben)?/ Gibt es dort noch Brot? -Da li tamo ima još hleba?

Hier- i da- stoje u kombinaciji sa predlogom: darauf, daran, hiermit … Oni ne nose doslovno značenje hier i da, već umesto toga imaju funkciju pokazne zamenice kombinovane sa predlogom:
damit = sa tim
womit = čime
hiermit = sa ovim.

Nemci ne vole baš da upotrebljavaju  dies ili jenes, umesto toga često koriste das, isto tako radije upotrebljavaju  kombinacije sa da- u odnosu na one sa hier-.  
Kombinacije sa wo- se ne mogu zameniti, a takođe kombinuje sa dort- NE POSTOJE.

Wohin? (Pravac)

Prilozi za mesto koji odgovaraju na pitanje sa Wohin?(Kuda?) izražavaju kretanje u nekom pravcu.

Na primer:

abwärts (dole) – aufwärts (gore)              
vorwärts (napred) – rückwärts (nazad)  
hin (tamo) – her (amo)  
(hier)her (ovamo) – dorthin(tamo,onuda)*
heraus (napolje) – hinaus = raus**       
herein (unutra)  – hinein = rein**       
herauf (gore) – hinauf = rauf**     
herunter (dole)  – hinunter= runter**
herüber (preko)  – hinüber = rüber**  

*(hier)her+kommen (doći ovamo)  – woher? 
(dort)hin+gehen, fahren(ići voziti onamo) … – wohin?

** U pisanom jeziku se koriste uglavnom još oblici heraus, hinaus
Ovde važi pravilo priloga hierher/ dorthin, to jest, mesto govornika u odnosu slušaoca je važno. U govornom jeziku danas se upotrebljava uglavnom skraćeni oblici kao što su raus, rein,

Primeri sa nach + prilog:

nach links/rechts (levo/desno)            
nach oben/ unten (gore/dole)                  
nach vorn/ hinten (napred/ nazad)                
nach draußen/ drinnen (napolje/ unutra)        
irgendwohin – nirgendwohin (negde/ nigde)
überalhin  (svuda)          

Primeri:                           

Geh nach links/ rechts. – Idi levo/desno.
Geh nach oben/ unten.   – Idi gore/dole.
Geh nach vorn/ hinten.
Idi napred/ nazad.

Woher (poreklo)

Prilozi za mesto  koji odgovaraju na pitanje sa Woher? (Odakle?) izražavaju kretanje iz nekog pravca.

Na primer:

von links – von rechts                      
von oben – von unten                        
von vorn– von hinten                         
von draußen–drinnen                         
von irgendwoher – nirgendwoher      
von überallher                                    

Primeri:
Er kommt von links/rechts. – On dolazi sa leve/desne strane.
Er kommt von draußen/drinnen. – On dolazi spolja/iznutra.
Er kommt von irgendwoher aus Spanien.
– Dolazi odnekud iz Španije.
Die Fans kamen von überallher zu dem Konzert. – Obožavaoci su dolazili na koncert sa svih strana.

Tabelarni pregled priloga za mesto

Pogledajte još:
Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za vreme
Prilozi za način
Prilozi za uzrok
Predlozi sa akuzativom
Predlozi sa dativom
Predlozi sa genitivom
Predlozi sa dativom i akuzativom