Participi kao Pridevi/Partizipien  als Adjektive

U ovoj lekciji naučićete sve o participima u funkciji prideva. Koji glagoli mogu imati ulogu participa kao prideva, a koji ne. Šta je particip I, gerundiv, particip II, zatim aktivno i pasivno značenje, kao i o pridevima i participima u funkciji imenice.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Particip I
Gerundiv
Particip II
Aktivno i pasivno značenje
Pridevi i participi kao imenice

Partizip I

Particip I se gradi od infinitivanastavka -d.
spielend
singend
lesend

Izražava trajnu radnju,odnosno, istovremenost.

Primeri:

Trajna radnja: Ich finde das dauernde Klingeln des Telefons unangenehm. (Nervira me stalno zvonjenje telefona.)
Istovremenost: Die singenden Kinder gehen durch den Park. (Deca koja pevaju (istovremeno) šetaju parkom.)

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Gerundiv

Ako se Particip I upotrebljava sa  zu, onda se govori o Gerundivu. Gerundiv se uglavnom koristi u pisanom govoru, veoma je čest u naučnim tekstovima i ima pasivno značenje. Sa ovim oblikom može se istaci neophodnost ili mogućnost.

Primeri:

Neophodnost: noch zu speichernde Daten -zu + Particip I =Die Daten müssen noch gespeichert werden.
Mogućnost: noch zu lösende Probleme -zu + Particip I = Die Probleme können gelöst werden.

Partizip II

Particip II  se upotrebljava za gradjenje složenih vremena kao što su perfekt i pluskvamperfekt ali i za građenje pasiva

Partizip II može imati i ulogu prideva.

Kad se ponaša kao pridev može imati atributivnu i predikativnu upotrebu. 

Uglavnom se prelazni glagoli ali mogu koristiti i kao pridevi.

Ali  i neki neprelazni glagoli se mogu koristiti kao pridevi,to jest, samo glagoli koji čine perfekt sa sein.

Partizip II se gradi sa  ge- + glagolska osnova + -t / -en .

Glagoli sein, haben, arbeiten, antworten, danken, gefallen, nützen, schlafen, sitzen i stehen nemaju funkciju participa II kao prideva.

Slabi glagoli (pravilni glagoli) grade particip II sa ge-+ nepromenjiva glagolska osnova + -t.

Primeri: 
spielen– gespielt
machen – gemacht
fragen – gefragt

Jaki glagoli (nepravilni glagoli) grade particip II sa ge-+ promenjiva glagolska osnova+ -en.

Primeri: 
gehen – gegangen
sprechen – gesprochen
treffen – getroffen

Mešoviti glagoli grade partizip II sa ge-+ promenjiva glagolska osnova+ -t.

Primeri:
kennen – gekannt
nennen – genannt 
bringen – gebracht

Particip II izražava završenu radnju. 
Primeri:
Der entlassene Kollege erhielt eine Abfindung.
Ich habe uns ein gegrilltes Hähnchen mitgebracht.

Aktivno i pasivno značenje

Tranzitivni glagoli imaju pasivno značenje. 

Primeri:
das vollgetankte Auto – das Auto, das vollgetankt wurde
die renovierte Wohnung – die Wohnung, die renoviert wurde
die gelieferte Ware – die Ware, die geliefert wurde

Intranzitivni glagoli, koji perfekt grade sa sein, imaju aktivno značenje. U ove glagole spadaju: ankommeneinschlafensinken, steigen, verblühenverbrennen, wachsen

Primeri:
das eingeschlafene  Kind – das Kind, das eingeschlafen ist
der gestiegene Preis – der Preis, der gestiegen ist
die verbrannte Pizza  – die Pizza, die verbrannt ist

Pridevi i participi kao imenice

Neki pridevi i participi se mogu upotrebljavati kao imenice:   
klein – der Kleine, die Kleine
neu – etwas Neues, nichts Neues
vorgesetzt – ein Vorgesetzter die Vorgesetzte

Poimeničeni pridevi se pišu velikim početnim slovom. 
obdachlos – der Obdachlose, eine Ondachlosedie Obdachlosen (množina),  viele Obdachlose
                                                                                                                
Nastavci su kao kod prideva.

Pogledajte još:
Pridevi na -ig,-lich,-isch
Šta su pridevi
Slaba deklinacija prideva
Jaka deklinacija prideva
Mešovita deklinacija prideva