Nemački Glagol Hängen i Šta Sve Treba Da Znamo o Njemu/ Das Verb Hängen

Nemački Glagol Hängen i Šta Sve Treba Da Znamo o Njemu/ Das Verb Hängen

U ovoj lekciji možete da saznate i naučite sve o nemačkom glagolu hängen i zašto je važno da znate koje varijante ovog glagola postoje i na koji način da koristimo glagol i njegove varijante.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

1. Glagol  „hängen“  ima dve varijante:

1.  hängen, hängte, hat gehängt – ovo je prelazan/tranzitivan glagol
2. hängen, hing, hat gehangen  – ovo je neprelazan/ intranzitivan glagol

Prelazni  glagoli zahtevaju objekat, dok neprelazni ne. 
Rečenica se sastoji od SUBJEKTA, PREDIKATA i OBJEKTA. Često su ovi delovi rečenice propraćeni dopunama, npr. priloška odredba za  vreme ili mesto.

Glagol sehen je prelazni glagol, jer iza njega stoji objekat u akuzativueinen Jungen“.

  1. U prezentu glagola hängen obe varijante su iste i za prelazni i za neprelazni oblik, nema razlike i zato ne moramo razmišljati kad treba koji glagol upotrebiti u prezentu.

    1. Ich hänge das Bild an die Wand. – Ja kačim sliku na zid.
    2. Das Bild hängt an der Wand. – Slika visi na zidu.
  • U prvom primeru  glagol hängen je tranzitivan, jer  je das Bild objekt.
    JA vešam KOGA? Ili ŠTA?  Jednu sliku. 
  • U drugom primeru  je hängen intranzitivan, jer nema više objekta –  an der Wand je priloška odredba.
  • U imperfektu(preteritu) i perfektu  ipak moramo znati kad se upotrebljava koji oblik, a to zavisi od značenja rečenice. Razlika je u tome  da li nešto sami kačite ili je nešto  već okačeno i visi. Prva varijanta (hängte,gehängt) je prelazni glagol, jer zahteva objekat u akuzativu, a druga varijanta (hing, gahangen)  je neprelazni, jer više nema objekta.

2.  anhängen, aufhängen, einhängen …

Kao što je već rečeno glagolski oblik  hängte, gehängt je tranzitivni glagol  i zahteva objekat u akuzativu, a tako se ponašaju i varijante sa prefiksom :  anhängen (priključiti, dodati), aufhängen (obesiti (se), spustiti slušalicu), einhängen (zakačiti), behängen (ukrašavati nešto vešajući, npr na zid ili jelku), verhängen (okačiti nešto ispred ili preko nečega i time pokriti, izreći npr kaznu,meru):

Wir hängten das Bild an die Wand. – Mi smo okačili sliku na zidu.
Wir hängten einen Wohnwagen an den PKW an. Prikačili smo na kola karavan.
Er hat den Hörer aufgehängt. Spustio je slušalicu.
Wir behängen den Weihnachtsbaum mit Sternen. Jelku kitimo zvezdama.
Sie haben die Fenster mit Decken verhängt. Prekrili su prozore ćebadima.
Der Richter verhängte eine Haftstrafe von fünf Jahren. Sudija je izrekao kaznu od pet godina zatvora.

Ali kod tranzitivnih glagola, kao na primer kao kod glagola aufhängen,  u rečenici „Er hat den Hörer aufgehängt.“   Može se  Objekat  den Hörer izostaviti,  ali to NE znači da je glagol aufhängen prestao da bude tranzitivan: Er hat aufgehängt. ( Spustio je slušalicu.)

I onda kad pretvorimo rečenice u pasiv, više ne postoji objekat u akuzativu, jer u pasivu on postaje subjekat:

Das Bild wurde an die Wand gehängt.
Ein Wohnwage wurde angehängt.
Der Hörer wurde an den PKW eingehängt.
Der Weihnachtsbaum wurde mit Sternen behängt.
Die Fenster wurden mit Decken verhängt.

To važi i za pasiv stanja (sein-Passiv) ukoliko je to moguće/ ili ima smisla:

Der Hörer ist aufgehängt.
Der Baum war mit Sternen behängt.
Die Fenster waren mit Decken verhängt.

Slabe, to jest, pravilne varijante glagola hängen spadaju u prelazne glagole: hängen, aufhängen, einhängen, behängen, verhängen usw.

3. behängen i verhängen 

Šta je važno da znamo još o ova dva glagola. Ovo je za one koji su vеć poprilično odmakli sa učenjem nemačkog jezika. Oba glagola su tranizitivna, dakle, imaju samo pravilnu varijantu:
behängen, behängte, hat behängt
verhängen, verhängte, hat verhängt

No,međutim, postoje i oblici behangen i verhangen, koji izgledaju kao da glagoli behängen i verhängen imaju i nepravilni oblik. Ipak to nije tako, ovi glagoli ne postoje u toj varijanti. Zapravo su to pridevi. Evo primer sa behangen:
Der Baum ist mit Äpfeln behangen. – Jabuke vise na stablu.
U atributivnoj upotrebi:
ein mit Sternen behangener Weihnachtsbaum – božićno drvo okićeno zvezdama

Primeri sa verhangen:

Der Himmel ist mit Wolken verhangen. – Nebo je prekriveno oblacima.

Ako se pitate, kako da znate kad se upotrebljava particip perfekta  behängt i verhängt, a kad pridevi behangen i verhangen. Kada subjekat  vrši radnju onda idu varijante behängt i verhängt, a  behangen i verhangen onda kad nema subjekta u rečenici . Niko nije obesio jabuke na stablo ili prekrio nebo oblacima.

U govoru se naravno uvek može desiti da se ne pridržavamo precizno ove razlike izmedju participa i prideva, jer je jako teško razlikovati, na primer,  da li je: mit Fähnchen behängten ili mit Äpfeln behangenen Bäumen ili, na primer, mit Decken verhängten ili mit Efeu verhangenen Fenstern ( na drveću vise zastavice ili jabuke ili npr. da li na prozorima vise ćebad ili bršljan).

Pogledajte još:
glagol lassen
glagol schaffen
glagoli sa prefiksom be-
glagoli sa predlozima