Glagoli sa Akuzativom u Nemačkom Jeziku – Jednostavno i Lako/ Verben mit Akkusativ

Većina nemačkih glagola zahteva dopunu, to jest, objekat u akuzativnu. U ovoj lekciji ćete naučiti šta to znači i zašto je važno da znate koji glagoli zahtevaju dopunu u akuzativu.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Glagoli sa akuzativom
Glagoli sa akuzativom su:
Glagoli sa dve dopune/ objekta u akuzativu?
Red reči u rečenici sa objektom u akuzativu

U nemačkoj gramatici postoje glagoli koji zahtevaju dopunu u konkretnom padežu a većina glagola koristi dopunu u akuzativu. Dopuna u akuzativu se još naziva objekat u akuzativu i predstavlja stvar ili živo biće.

Kako da znamo koji glagoli zahtevaju objekat/ dopunu u akuzativu?

Jednostavno postavljamo pitanje za akuzativ: WEN? ili WAS?
Isto je i u našem jeziku:
AKUZATIV: KOGA? ili ŠTA?

Glagoli sa akuzativom su tranzitivni glagoli, pomoću njih subjekat (vršilac radnje) vrši radnju nad nečim ili nekim.

Na primer:

Er schreibt eine E-Mail. – On piše mejl.
Was schreibt er? – Eine E-Mail. – Šta on piše? – Mejl
Sie backt einen Kuchen.  –  Ona peče kolač.
Was backt sie? – Einen Kuchen. –Šta ona peče.  – Kolač.
Er trifft gestern seinen alten Freund. – Juče je sreo svog starog prijatelja.
Wen trifft er gestern? – Seinen alten Freund. – Koga je juče sreo? – Svog starog prijatelja.
Sie fotografiert ihre Kinder.  – Ona fotografiše svoju decu.
Wen fotografiert sie? – Ihre Kinder. – Koga ona fotografiše? – Svoju decu.

Naravno, morate uvek da pazite da li je određeni glagol sa predlogom, jer u tom slučaju predlog određuje padež.


Na primer:

Ich warte auf den Bus. – Čekam autobus.
Er trifft sich mit seinem alten Freund. – On se susreo sa svojim starim prijateljem.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Pogledajte listu glagola sa akuzativom sa prevodom i primerima.

Primeri:
Er besucht seinen Großvater.
Es gibt eine Bank in der Nahe.
Wir haben einen Hund.
Sie heiratet einen Franzosen.

Uvek postavljate pitanje sa WEN? ili WAS?

Glagoli kosten, abfragen, angehen, lehren i nennen zahtevaju  dva objekta u akuzativu.

Na primer:
Es hat mich viel Mühe gekostet. – Trebalo mi je mnogo truda.
Die Lehrerin fragte den Schüler die Grammatik ab. –Nastavnica je  učenike ispitivala gramatiku.
Wer hat dich das Schwimmen gelehrt? – Ko te je naučio da plivaš?

Ne možemo izostaviti ni jedan od objekata, jer onda rečenica neće imati smisla.

Na primer:

Neispravno: Wer hat das Schwimmen gelehrt? -– Ko je naučio da plivaš?
Neispravno: Wer hat dich gelehrt? – Ko te je naučio?

Izjavna rečenica

SubjektPredikat Objekt u akuzativu
   Ich       besuche     meine Tante.

Upitna rečenica sa upitnom reči

Upitna reč PredikatSubjektObjekt u akuzativu
Wann besuchst du deine Tante?

Upitna rečenica bez upitne reči

Predikat Subjekt Objekat u akuzativu
Besuchst du heute Abend deine Tante?

Pogledaj još:
Glagoli sa nominativom
Glagoli sa genitivom
Glagoli sa dativom
Lista glagola sa akuzativom