Hin i Her – Razlike i Sličnosti / Hin und Her -Unterschiede und Gemeinsamkeiten

U ovoj lekciji ćete saznati sve o prilozima hin i her. Još jedna poslastica u nemačkom jeziku. Mnogi će pomisliti: “Zar opet!”, ” Pa koliko ih još ima?” . Šalu na stranu, ova dva priloga zaslužuju da im se posveti pažnja, i časna reč, jednostavni su za učenje, možda ćete čak upamtiti sve od samo jednog čitanja ove lekcije. Dakle, idemo da upoznamo hin i her – i njihove razlike i sličnosti.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

SADRŽAJ

Šta znače hin i her?
Upitne reči Woher? i Wohin?
Hin i her sa prilozima
Hin i her sa glagolima
Hin i her sa predlozima i glagolima
Skraćeni oblici sa r- + predlog
Šta znače raus, rein, rauf, runter i rüber?

Šta znače hin i her?

Hin i her uvek opisuju kretanje.
Hin znači kretanje od govornika u bilo kojem pravu.
Her znači kretanje prema govorniku iz bilo kojeg pravca.

Kliknite na:
Gramatika Sadržaj

Upitne rečni Woher? i Wohin?

Upitna reč wo  izražava u nemačkom mirovanje i na našem jeziku znači: gde. Ali ako dodamo hin ili her, dobićemo dve nove upitne reči, wohin i woher, koje izražavaju kretanje. Wohin znači kuda,  a woher odakle.

Moramo istaći razliku između wo i wohin jer je ta razlika u nemačkom jeziku važna, strogo se poštuje. Kada pitamo sa wo, obavezno pitamo za mirovanje, pa su tu i glagoli mirovanja uključeni.

Na primer:
Wo wohnen Sie? – Gde stanujete?
Wo arbeiten Sie? – Gde radite?
Wo bist du? – Gde si ti?

Ukoliko postavljamo pitanje sa wohin, onda svakako pitamo za pravac, i upotrebljavamo glagole kretanja.

Na primer:
Wohin gehst du? – Kuda ideš?
Wohin fahren Sie? – Kuda  putujete?

Namerno sam u prevodu upotrebila upitnu reč kuda, jer u našem govornom jeziku gotovo da nema ove reči u upotrebi, ali ako je neko upotrebi svi znamo šta znači, iako svi upotrebljavamo i za mirovanje i za kretanje upitnu reč gde, mada bi trebalo da za kretanje upotrebljavamo uptinu reč kuda. To bi bilo gramatički ispravno.

Wo?  = mirovanje
Wo bist du? In der Schule
Wohin? = pravac (od govornika dalje)
Wohin gehst du? In die Schule
Woher? = pravac (prema govorniku od bilo kuda)
Woher kommst du? Aus der Schule

Hin i her sa prilozima

Hin i her spajamo, zapravo, sa prilozima za mesto, i oni obavezno ukazuju na pravac od govornika ili prema govorniku.

Na primer:
dorthin(onuda, onamo), dorther (odande), hierher (ovamo), hierhin(onamo), dahin( do tamo, onamo), daher (ovamo, otuda)
Nemojte zaboraviti da su, zbog hin i her, ovo prilozi koji ukazuju na pravac.
Na primer:
Sie sind schon auf dem Weg hierher. – Oni su na putu ovamo.
Sollen wir hierhin gehen oder dorthin? – Da idemo ovamo ili tamo?
Wie komme ich dorthin? – Kako da dođem do tamo?
Wie lange brauchen wir bis dahin? – Koliko nam je potrebno do tamo?

Hin i her sa glagolima

Hin i her se često koriste uz glagole kao odvojivi prefiksi. A mogu se spajati sa svim glagolima kretanja. Tako onda navodimo odgovarajući pravac kretanja.
Na primer:
hingehen:
Wirst du auch hingehen?
herkommen:
Wo kommt denn so viel Geld her?

Hin ili her sa predlozima i glagolima

Da bi se još preciznije odredio pravac, često se kombinuju sa predlozima. Pošto hin i her opisuju pravac kretanja, oni se kombinuju sa glagolima čije značenje takođe ima veze sa kretanjem.

Na primer:
fahren: hinfahren, hineinfahren, hinunterfahren, hinausfahren, herausfahren, ..
gehen: hingehen, hineingehen, hinuntergehen, hinausgehen, heraufgehen, heruntergehen, ..
kommen: herkommen, hereinkommen, herunterkommen, hereinkommen, herauskommen ..

Primeri sa rečenicama:
Wollen wir ins Haus hineingehen?
Der Zug fährt aus dem Bahnhof heraus.
Die neuen Jacken kommen nächste Woche herein.

Skraćeni oblici sa r- + predlog

U govornom jeziku često se ova vrsta glagola  skraćuje tako da ostane samo slovo r+ predlog. Evo pregleda svih skraćenih oblika:

hinaus / heraus = raus

hinein / heraus = rein

hinauf / herauf = rauf

hinunter / herunter = runter

hinüber / herüber = rüber

Šta znače raus, rein, rauf, runter i rüber?

raus = hinaus / heraus

Na primer:
raus
Ich gehe (aus dem Haus) raus.
Isto tako: rauslaufen, rauskommen, rausfahren, rausrennen, rausschwimmen, raustragen, rausschauen …
Raus se ponaša kao odvojivi prefiks i ima značenje: napolje.

rein = hinein / herein

Na primer:
rein
Ich gehe (in das Haus) rein.
Isto tako: reinlaufen, reinkommen, reinfahren, reinrennen, reintragen, reinschauen, …
Rein se ponaša kao odvojivi prefiks i ima značenje: unutra.

rauf = hinauf / herauf

Na primer:
rauf 2
Ich gehe auf den Berg rauf.
Isto tako: rauflaufen, raufkommen, rauffahren, raufrennen, rauftragen, raufklettern, raufbringen …
Rauf se ponaša kao odvojivi prefiks i ima značenje: gore.

runter = hinunter / herunter

Na primer:
runter
Ich gehe in den Keller runter.
Isto tako: runterlaufen, runterkommen, runterfahren, runterrennen, runtertragen,
Runter se ponaša kao odvojivi prefiks i ima značenje: dole.

rüber = hinüber / herüber

Na primer:
rüber
Ich klettere am besten dort über den Zaun rüber.
Isto tako: rüberlaufen, rüberkommen, rüberfahren, rübertragen, rüberbringen, …
Rüber se ponaša kao odvojivi prefiks i ima značenje: preko, preći preko sa jedne strane na drugu

Pogledajte još:
Prilozi u nemačkom jeziku
Prilozi za mesto
Prilozi za vreme
Prilozi za način
Prilozi za uzrok
Prilozi koji završavaju na – weise